Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

W ramach terapii logopedycznej oferujemy :

  • Pełną diagnozę logopedyczną
  • Terapię dyslalii: Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź), rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r), lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l), kappacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g), mowy bezdźwięcznej
  • Terapię jąkania
  • Terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • Terapię afazji (osoby po udarach, urazach głowy, itp.) (także wizyty domowe)
  • Ćwiczenia fonacyjne i emisji głosu
  • Masaże logopedyczne
  • Terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Zajęcia dla dzieci  zagrożonych dysleksją.

 

Logopeda jest terapeutą wad wymowy oraz nauczycielem prawidłowej komunikacji. Część dzieci trafia do logopedy już w pierwszych dobach swojego życia. Do tej grupy dzieci zaliczamy dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z wrodzonymi wadami genetycznymi, dzieci z ciąż o nieprawidłowym przebiegu oraz dzieci, których układ neurologiczny wykazuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu. U tych pacjentów ocenia się obecność i jakość odruchów noworodkowych, ocenia się budowę anatomiczną oraz funkcjonowanie narządu artykulacyjnego, a także sposób oddychania, połykania i ssania.

Podczas konsultacji logopeda wskazuje, w jaki sposób powinno się stymulować dziecko, aby rozwój mowy przebiegał u niego optymalnie oraz prezentuje różne formy masażu korzystnie wpływające na rozwój psychomotoryczny dziecka.

Pacjenci, którzy trafiają w późniejszych miesiącach i latach życia, są grupą bardzo niejednorodną. Do najczęstszych problemów należą: wady wymowy – substytucje i deformacje głosek, opóźniony rozwój mowy, zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego, bariery komunikacyjne wynikające z niedojrzałości układu nerwowego, niedosłuchy, zaburzenia głosu, niepłynności mówienia, nieprawidłowe połykanie, zaburzenia mowy powstałe na skutek incydentów neurologicznych.

Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna daje szansę na poprawę rozwoju językowego dziecka. Może ona także przyczynić się do odbudowania utraconych kompetencji językowych w przypadku osób z afazją, schizofazją, czy chorobami neurodegeneracyjnymi.